Kapcsolatfelvétel

Adatkezelési tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

BRENNTAG HUNGÁRIA Kft. számára mindig is kiemelten fontos volt az Ön személyes adatainak védelme. A 2018. május 25-én hatályba lépő Általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation – „GDPR”), szabályozza az Ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását.A GDPR felülírja a meglévő adatvédelmi szabályokat, egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett.Szeretnénk Önt arról biztosítani, hogy a személyes adatai biztonságban vannak nálunk.

Szeretnénk annak megértését is biztosítani, hogy hogyan használjuk, fel az adatait ennek érdekében kérjük olvassa el az Adatkezelési Szabályzatunkat.Jelen szabályzat a BRENNTAG Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 45.; cégjegyzékszáma: 01-09-360542, képviseli: Szakolczai András és Csörögi József ügyvezetők együttesen) (továbbiakban: Adatkezelő) által megvalósított egyes személyes adatok kezelését és feldolgozását szabályozza az alábbiak szerint.

BEVEZETŐ

Jelen Szabályzatot az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el. Adatkezelő ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások és a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint végzi. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.Amennyiben a jelen Szabályzattal, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem, forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén: info@brenntag.hu e-mail címen vagy az Adatkezelő 1225 Budapest, Bányalég utca 45. szám alatti postacímén.

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály: jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő által az alábbi természetes személyek vonatkozásában megvalósított adatkezelésekre (a továbbiakban összefoglalóan: Érintett):

 • a) az Adatkezelőhöz munkaviszony létrehozása érdekében önéletrajzot benyújtott személyek (a továbbiakban: Pályázó)
 • b) az Adatkezelő természetes személy szerződéses partnerei, ideértve az egyéni vállalkozókat is (a továbbiakban: Természetes Személy Szerződő Fél)
 • c) az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei által meghatározott kontaktszemélyek és egyéb kapcsolattartók (a továbbiakban együtt: Kapcsolattartó)
 • d) továbbá egyéb természetes személyek, egyedi esetek mentén.

A nem az Érintettől származó személyes adat esetében az adatot közlő felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése ahhoz, hogy az adat az Adatkezelővel közölhető legyen.2. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2018.05.23 napján lép hatályba, és visszavonásig/módosításig marad hatályban. Jelen Szabályzatot a hatálybalépéskor már folyamatban lévő adatkezelésekre is alkalmazni kell.3. Területi hatály: jelen Szabályzat hatálya az Adatkezelő által bármely (földrajzi) területen megvalósított adatkezelésre kiterjed.4. Tárgyi hatály: jelen Szabályzat az Érintettek vonatkozásában az Adatkezelő által megvalósított adatkezeléseket szabályozza, meghatározva azok célját és jogalapját, az alkalmazott eszközöket és módokat, továbbá a bevezetett biztonsági intézkedéseket.

II. ALAPFOGALMAK

 • a) Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;
 • b) Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Az Adatkezelő fő szabály szerint különleges adatot (pl. egészségügyi adatot) az Érintett vonatkozásában nem kezel. Különleges adat kezelése kizárólag kifejezett előzetes hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet sor.
 • c) Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • d) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • e) Adatkezelő: a BRENNTAG Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1225 Budapest, Bányalég utca 45.; cégjegyzékszáma: 01-09-360542, képviseli: Szakolczai András és Csörögi József ügyvezetők együttesen; elérhetőségek: info@brenntag.hu, tel.: +36 1 889 5100);
 • f) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • g) Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • h) Szerződéses Partner: az Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnerei, például disztribútor, szállítmányozó, vásárló, stb.

A jelen Szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

III. ALAPELVEK

Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

 • a) Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • b) az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 • e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • g) az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

IV. EGYES ADATKEZELÉSI CÉLOK

1. Önéletrajzok kezelése
Az adatkezelés jogalapja: az önéletrajzok kezelésére az érintett hozzájárulásával kerül sor.A beküldött önéletrajzok tekintetében az adatkezelésre az alábbi előírások vonatkoznak: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa. Ezen kívül, amennyiben munkaviszony nem létesül, a Pályázó esetleges jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében sor kerül az önéletrajz tárolására is, az önéletrajz beküldésétől számított egy évig (adatkezelés időtartama). Ezt követően az önéletrajz törlésre /megsemmisítésre kerül. Megkötött munkaszerződés esetén a munkaviszony létrejöttével az önéletrajz megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás visszavonása esetén az önéletrajz törlésre /megsemmisítésre kerül.Adattovábbításra nem kerül sor. A Pályázók adataihoz kizárólag a személyzeti ügyeket kezelő munkavállalók, illetve annak a területnek a vezetője férhet hozzá, amely területre a Pályázó pályázik. Kezelt adatok köre: önéletrajz szerint.A hozzájárulás megadása a szerződés kötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést hozni az alkalmazást illetően.2. Természetes Személy Szerződő Féllel kötött szerződések, kötelmek teljesítéseAdatkezelő a Természetes Személy Szerződő Féllel többféle szerződést köthet, melyek megkötése és teljesítése mindkét fél érdekét szolgálja. Jelen fejezet nem vonatkozik a Pályázókkal megkötésre kerülő munkaszerződésekre, melyre külön szabályzat vonatkozik. Adatkezelő szokásosan az alábbi típusú szerződéseket köti Természetes Személy Szerződő Féllel (a teljesség igénye nélkül), ideértve az egyoldalú kötelezettségvállalásokat és egyéb, kötelemkeletkeztető jognyilatkozatokat is:

 • vállalkozási
 • megbízási
 • munkavállalási
 • adás-vételi

Szerződéskötés/kötelem keletkezés esetén az adatkezelés célja az adott szerződés/kötelem (azaz az abban meghatározott és abból származtatható jogok és kötelezettségek) teljesítése a felek részéről.A megkötött szerződés/kötelem teljesítésével kapcsolatos főbb adatkezelési alcélok:

 • szerződés megkötése/kötelem létrehozása, módosítása, megszüntetése: a Természetes Személy Szerződő Fél egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (pl. teljes neve, lakcíme, anyja neve, születési hely- és idő, személyi igazolvány száma, egyéni vállalkozók esetén ezen kívül a székhelye, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egyéni vállalkozói igazolvány száma, kontaktadatok – a továbbiakban: Alapadatok);
 • hatósági bejelentések: bizonyos típusú kötelmek létrejöttét jogszabály alapján kötelezően be kell jelenteni hatóságok részére (pl. NAV). Ennek érdekében további adatok lehetnek szükségesek, melyeket jogszabály ír elő. Ilyen adatok például: bizonyítványok száma, adószám, TAJ szám;
 • díjazás megállapítása és kifizetése, közterhek megfizetése, közzététel:
  • Adatkezelő kezeli a Természetes Személy Szerződő Félnek a szerződéses díj megállapítása, megfizetése és a kapcsolódó közterhek megfizetése érdekében szükséges adatait. Ide tartozik különösen: díjazás összege, közterhek összege, teljesítési igazolás, a Természetes Személy Szerződő Fél bankszámlaszáma, adószáma.
  • Bizonyos adókedvezmények (pl. adóelőleg) igénybevételéhez az Adatkezelő köteles további adatokat is bekérni és kezelni, szintén jogszabályi felhatalmazás alapján. Ilyen például az adóelőleg-nyilatkozatban a NAV által meghatározott adatok köre; -
  • Költségelszámolások kezelése: a Természetes Személy Szerződő Fél tevékenységéhez kapcsolódóan a vonatkozó szerződésben meghatározottak szerint jogosult lehet költségelszámolásra és költségtérítésre. Adatkezelő ezzel kapcsolatban nyilvántartja a felmerült költség jellegét és jogcímét, bekérheti a költség alapjául szolgáló számviteli bizonylatokat;
 • Természetes Személy Szerződő Fél oktatása: bizonyos szerződések teljesítéséhez szükséges lehet a Természetes Személy Szerződő Fél személyes vagy elektronikus oktatása. Ennek kapcsán a Természetes Személy Szerződő Fél nevén kívül a vizsgaeredményt tartja nyilván az Adatkezelő;
 • Fénykép- és/vagy videofelvétel készítése: a Természetes Személy Szerződő Fél tevékenységét – a Természetes Személy Szerződő Féllel kötött általános vagy kifejezetten erre a célra kötött szerződésben megadott hozzájárulás alapján – az Adatkezelő fényképfelvétel, vagy videofelvétel útján rögzítheti, és azt a szerződésben meghatározottak szerint felhasználhatja;

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése.Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint a szerződés megszűnése kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén). A jogalap és/vagy cél változásáról az Érintett értesítést kap.Adattovábbítás: bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére. Az Adatkezelő a kifizetett díjakat a HCI Central Europe Holdig BV valamint a BRENNTAG Austria GmbH anyavállalatok részére hozzáférhetővé teszi annak érdekében, hogy a nemzetközi projektekben résztvevő Felek ismertek legyenek. Az átadás során kizárólag az arra illetékes személyek férhetnek hozzá az adatokhoz. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. az V. fejezetet is).Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.3. Az Adatkezelő által folytatott ellenőrzések – beléptetés, kamerás megfigyelésAz Adatkezelő az Érintettnek az Adatkezelő székhelyén (1225 Budapest, Bányalég utca 45.) megvalósított tevékenységét bizonyos esetekben jogosult ellenőrizni. Az alkalmazott módszerek az Adatkezelő egyes jogos érdekeit védik (például: vagyonvédelem, üzleti titok védelme stb.). Az ellenőrzés a jelen 3. pontban meghatározottak szerint történik. Az adatkezelés jogalapja a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok tekintetében az Érintett hozzájárulása, mely adott esetben cselekedetben is megnyilvánulhat (pl. a kamerás megfigyelésre történő figyelmeztetés ellenére az Adatkezelő területére történő belépés, a belépőkártya átvétele, a riasztórendszer használata).A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: az Érintett a hozzájárulás megtagadása esetén az Adatkezelő székhelyére nem tud belépni. Az ellenőrzés kizárólag olyan formában valósulhat meg, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek (különös tekintettel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényre) és a személyiségi jogok védelmének és tiszteletben tartásának, így a személyes adatok védelméhez való jognak is.Adattovábbításra a jelen fejezetben kezelt adatok vonatkozásában nem kerül sor.Az Adatkezelőnél alkalmazott egyes ellenőrzési módokra a következő előírások vonatkoznak:A. Kamerás megfigyelésAz Adatkezelő 1225 Budapest, Bányalég utca 45. szám alatti székhelyén kamerás megfigyelés történik a vagyonvédelem és a biztonság ellenőrzése érdekében. Az Adatkezelő ellenőrzési területén belüli kamerás megfigyelés vonatkozásában, az Adatkezelő helyiségeiben kizárólag a belépési pontokon vannak kamerák elhelyezve, egyéb helyiségek megfigyelésére nem kerül sor. A kamerás megfigyelés célja kizárólag vagyonvédelmi és biztonságtechnikai a lent írtak szerint.Az adatkezelés célja:

 • a székhely területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül a székhely területén tartózkodók tevékenységének dokumentálása
 • az esetlegesen előforduló munkahelyi- és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata
 • vagyonvédelem, bűncselekmények megelőzése és dokumentálása.

Amennyiben a rögzített felvételekkel kapcsolatosan bűncselekmény, illetve egyéb jogellenes cselekmény gyanúja merül fel, az Adatkezelő továbbíthatja a felvételeket az épület biztonsági szolgálatának, illetve az illetékes nyomozóhatóságnak, különösen a Rendőrség és a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szerveinek.A felvételek ellenőrzésére, azok adathordozóra történő mentésére kizárólag a mindenkori vezetőség jogosult. Az elmentett felvételek tárolása a székhely zárt szerverszobájában történik. Az adatkezelés során az adathordozót az Adatkezelő biztonságosan kezeli, nem hozza nyilvánosságra, védi az illetéktelenek általi hozzáféréstől, védi a sokszorosítástól, megváltoztatástól, véletlen megsemmisüléstől, továbbá az adatrögzítés céljától eltérő célra az Adatkezelő a felvételeket nem használja fel. Kamerák kizárólag jól láthatóan, olyan helyre kerülnek elhelyezésre, ahol az adatrögzítés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges, így nem kerül kamera olyan helyiségbe, ahol az az emberi méltóságot sértheti (pl.: öltöző, illemhely, mosdó, pihenőszoba, stb.).A felvételek tárolási időtartama 3 munkanap, amennyiben a felvételek nem kerülnek felhasználásra valamilyen esemény miatt. Felhasználás esetén a felvételek tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.B.Beléptető rendszerAz Adatkezelő székhelye területén lévő beléptető rendszer a belépők (nem munkavállaló) érintett egyes személyes adatait a használat alkalmával rögzíti (név, időpont). A beléptető rendszer használatának célja biztonságtechnikai az alábbiak szerint:

 • a székhely területére belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül a székhely területén tartózkodók mozgásának dokumentálása;
 • vagyonvédelem, bűncselekmények megelőzése és dokumentálása.

A belépési napló ellenőrzésére a kijelölt biztonsági vezető jogosult. Az elmentett belépési adatok tárolása a székhely zárt szerverszobájában történik, illetve biztonsági másolat készül róla, mely Magyarországon a Brenntag Hungária Kft. székhelyén kerül tárolásra.A belépési tevékenységek tárolási időtartama 6 hónap, amennyiben azok nem kerülnek felhasználásra valamilyen esemény miatt. Felhasználás esetén az adatok tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.Az Adatkezelő székhelye területére történő belépésre a recepción történő bejelentkezéssel kerülhet sor, mely a „Látogatói nyilatkozatlap” megnevezésű nyomtatvány kitöltéséből áll. A bejelentkezés során az Érintett az alábbi személyes adatait adja meg: név, személyi igazolvány szám, belépési- és kilépési dátum, vendéglátó neve, aláírás. A beléptető rendszer használatának célja biztonságtechnikai az alábbiak szerint:

 • a székhely területére belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül a székhely területén tartózkodók be- és kilépési idejének dokumentálása, belépőért felelős belső személy (vendéglátó) azonosítása;
 • vagyonvédelem, bűncselekmények megelőzése és dokumentálása.

A „Látogatói nyilatkozatlap ellenőrzésére a kijelölt biztonsági vezető jogosult. A kitöltött. lapok lefűzésre kerülnek, és azokat az Adatkezelő a székhelyen elzártan tárolja.A vendégnyilvántartó lapok tárolási időtartama 6 hónap, amennyiben azok nem kerülnek felhasználásra valamilyen esemény miatt. Felhasználás esetén az adatok tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.C. RiasztórendszerA vállalati helyiségekben kiépített riasztórendszer szintén biztonságtechnikai céllal kerül alkalmazásra. Az azt beüzemelő és kikapcsoló Érintett, illetve azt kezelni jogosult egyéb személyek egyes személyes adatai (név, beazonosítható kód) rögzítésre kerülnek, az azonosítás megkönnyítése végett. A riasztási tevékenységek tárolási időtartama 1 év, amennyiben azok nem kerülnek felhasználásra valamilyen esemény miatt. Felhasználás esetén az adatok tárolása a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamon keresztül történik, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek.4. Honlap használat, cookie-kA www.brenntag.com/hungary honlap az Adatkezelő tulajdonát képezi. A honlap használatára, az alkalmazott sütikre (cookies) vonatkozó feltételek (a továbbiakban: Használati Feltételek) angolul: http://www.brenntag.com/hungary/en/privacy-policy/ , http://www.brenntag.com/hungary/hu/privacy-policy/ címen érhetők el, kérjük ezt is figyelmesen olvassa el, mivel a jelen Szabályzatot kiegészítik. A honlap nyilvános, bárki számára elérhető felület. A Honlap használata során bizonyos adatok, így a böngésző által továbbított információk (IP-cím, sütik, a hivatkozó weboldal, dátum és időpont, a megtekintett tartalom) elmentésre kerülnek. Az ilyen adatokat kizárólag a honlap használatára (ideértve a karbantartási célokat, pl. a támadások megakadályozását, honlap továbbfejlesztését) és/vagy statisztikai célokra használja fel az Adatkezelő.A honlap használ sütiket (cookies) is a Használati Feltételekben leírtak szerint. A sütik használatának célja a webhely hatékonyabb működése, a használó berendezésének felismerése, a webhely üzemeltetője számára üzemelési információk szolgáltatása. Az Érintett bármikor letilthatja és törölheti a sütiket a böngészője beállításaiban. Ezt követően azonban előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói csak korlátozottan lesznek elérhetőek.Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.Az adatkezelés időtartama: nem gyűjtünk adatokat és regisztrációt a honlapon.Adattovábbítás: a megkapott adatok megismerhetővé válhatnak. A cégcsoport kizárólag abban az esetben továbbít személyes adatokat a cégcsoporton kívüli harmadik személyek felé, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, ha erre szükség van az Érintett által használni kívánt szolgáltatások biztosításához, vagy ha az ilyen adattovábbítás a vonatkozó jogszabályok alapján egyéb okból jogszerű. A honlaphoz kapcsolódóan sor kerülhet az Érintett személyes adatainak az EGT-n belül történő továbbítására és az adatok ezen államokban történő tárolására. A cégcsoport megfelelő védelmet biztosít az Európai Unión belülre és kívülre (pl. az Amerikai Egyesült Államokba) továbbított személyes adatok számára is, függetlenül attól, hogy azok feldolgozását a cégcsoport egyéb tagjai vagy szerződött alvállalkozói végzik.A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: a honlap funkcionalitásának és hozzáférhetőségének csökkenése.5. Szerződéses Partnerrel megkötött szerződések esetén a kapcsolattartói adatok kezeléseAz Adatkezelő az általa megkötött szerződések teljesítése érdekében a Szerződéses Partner munkavállalói és egyéb megbízottai egyes személyes adatait jogosult kezelni.Az adatkezelés célja: szerződött partnerrel való kapcsolattartás, szerződés teljesítése érdekében szükséges jognyilatkozatok megtétele, egyéb cselekedetek megvalósítása (pl. kiszállítás, reklamáció kezelés, átadás-átvételi eljárás, göngyöleg ügyintézés, stb.).Az adatkezelés jogalapja: a szerződött feleknek a szerződés teljesíthetőségéhez fűződő jogos érdeke.Kezelt adatok köre: név, munkahely neve és címe, beosztás, e-mail cím, telefonszám (céges), telefax szám (céges).Adatkezelés időtartama: az adatkezelésre a szerződés hatálya alatt kerül sor. A szerződés megszűnését követően az adat törlésre kerül, kivéve, ha az adat a szerződés törzsszövegében került feltüntetésre, mely esetben az adatot az Adatkezelő a hatályos jogszabályi előírások által előírt ideig kezeli (pl. általános elévülési idő, adójogi elévülési idő). Az Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés – amennyiben a tiltakozás jogszerű volt – az Adatkezelő által megszüntetésre kerül.Adattovábbítás: Adatkezelő jogosult ezen adatokat a munkavállalói/megbízottai számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a szerződés teljesítése érdekében használni. A fenti eseteken túlmenően jogszabályi előírás alapján az adat hatóság részére történő továbbítására is sor kerülhet. Az adat szolgáltatása bizonyos esetekben a szerződés kötésének előfeltétele.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő az adatszolgáltatás hiányában nem tudja szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

V. ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATOK KIADÁSA HARMADIK SZEMÉLYEKNEK, AZ ADATOK TÁROLÁSA

1. Általános rendelkezésekAdatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférésAz Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 • hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Erre tekintettel a NAV és az OEP felé történik elsődlegesen adatkiadás. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
 • HCI Central Europe Holding BV és a BRENNTAG cégcsoport hozzáférési jogosultsága: tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a BRENNTAG cégcsoport tagja, bizonyos Érintetti adatokhoz a cégcsoport többi tagjának is lehet hozzáférése. Ilyen különös tekintettel a központi projektek keretében gyűjtött adatok. Ezen hozzáférés korlátozott, és a szükséges adatokra terjed csak ki.
 • kontaktszemély adatok kiadása: a szerződések teljesítéséből fakadóan szükséges lehet az ügyfelekkel, partnerekkel, egyéb személyekkel való kapcsolattartás. Erre tekintettel az Adatkezelő jogosulttá válhat harmadik személyek részére az Érintett céges elérhetőségi adatait (elsődlegesen: név, céges e-mail cím, céges telefonszám, beosztás) kiadni. Ilyen esetekben az alapszerződés rendelkezik arról, hogy az adatok milyen harmadik személy részére kerülnek továbbításra.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek, mely adatkiadás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban történhet.3. Adatok fizikai tárolásaAz adatok egy részének kezelése és feldolgozása az osztrák, Brenntag Austria GmbH SAP szerverén keresztül történik. Az e-mail levelezés tárolása felhő alapon történik a Microsoft Coorporation felhőszolgáltató által.Az Adatkezelő a személyes adatoknak harmadik országokba irányuló továbbadására vonatkozó alternatív általános feltételek bevezetéséről szóló 2001/497/EK bizottsági határozat értelmében jogosult arra, hogy a HCI Central Europe Holding BV és BRENNTAG cégcsoporton belül a személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli adatkezelőnek továbbítsa.Amennyiben nem a cégcsoporton belüli adattovábbításról van szó, úgy harmadik országbamegfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Amennyiben nincs olyan kielégítő mértékű adatvédelmi törvény vagy előírás abban az országban, ahová az Adatkezelő a Személyes adatokat továbbítja, az Adatkezelő maga, vagy a cégcsoport más tagján keresztül biztosítja a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokat az adatok védelmére. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.Az adatvédelmi biztonsági mentés tárolása Magyarországon történik.4. Tárolási időAdatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

VI. ADATKEZELŐ ÁLTAL AZ ADATVÉDELEM KÖRÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

VII. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat is;
 • b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);
 • c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
 • d)Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
  • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
  • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
  • az adatkezelés jogellenes
  • jogi kötelezettség előírja a törlést
  • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;
 • e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
 • f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
 • g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
 • h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a info@brenntag.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő 1225 Budapest, Bányalég utca 45. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@brenntag.hu e-mail címen, vagy a 1225 Budapest, Bányalég utca 45. szám alatti levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adatában bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.

PRIVACY POLICY

EXECUTIVE STATEMENT

Brenntag has established a set of binding corporate principles for Personal Data Protection commitment regardless of where your Personal Data is processed, to observe your privacy in line with the General Data Protection Regulation (GDPR), valid since 25th of May 2018.
This policy is Brenntag’s global privacy standard for all Brenntag and across all Brenntag’s affiliated entities.

PURPOSE OF PRIVACY NOTICE

This privacy policy aims to give you information on how Brenntag collects and processes your personal data through your use of this website, including any data you may provide through this website when you purchase a product or service.

NAME AND CONTACT DETAILS OF CONTROLLER

You will find the respective Controller in the Imprint.

LOGGING

Brenntag's web servers track of the pages visited on Brenntag's website, the amount of time spent on those pages and the types of searches done on them. This automatically captures and stores the following information (which is transmitted by the visitor’s internet browser or browsing activity), depending on the selection of privacy settings upon visiting Brenntag's website.
Additional personal data processing may take place following your preferences such as

 • 1 Date and time of the server request
 • 2 Geolocation
 • 3 Type/version of Operating System
 • 4 Type/version of Browser
 • 5 Data transfer volume
 • 6 Screen resolution
 • 7 Accessed links and their status

As a result, Brenntag also records the Internet Protocol (IP) addresses of visitors which is a unique number assigned dynamically assigned by Internet Service Providers (ISP) to every computer on the internet. This IP address, that Brenntag collects, may contain information that could be deemed identifiable.

Brenntag uses the information to prevent potentially illegal activities and to enforce our terms and conditions. Brenntag also uses a variety of technological systems to detect and address anomalous activity and to screen content to prevent abuse, such as spam. These efforts may, on occasion, result in a temporary or permanent suspension or termination of some functions for some users. Brenntag uses this information for statistical purposes, to find out which pages users visit and what products and services are of interest or could be of value to Brenntag web servers’ visitors. We collect and process this data for the purpose of ensuring the security of this website, which is a legitimate interest in terms of GDPR. We delete or anonymise this kind of personal data automatically after 14 days.

BROWSER COOKIES

Cookies are used by the Brenntag website to keep track of user sessions. A Cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing to store often store your settings for a website, such as your preferred language or location, and/or information to help you enter a site without having to login. In effect, cookies tell the website that your browser has been to the site before.

Depending on your Browser Cookie consent selection of settings upon first visiting Brenntag website(s), Brenntag uses tracking cookies, third-party cookies and other technologies (e.g. web beacons) to process additional information, enable noncore functionalities on the Brenntag website and enable referenced third-party functions (such as a social media "share" link).

If you do not want a cookie placed on your computer in general or as a result of using a Brenntag website, you can disable cookies altogether by modifying the preferences section of your web browser. Note that, if you do so, some aspects of Brenntag website may be unavailable to you. If you choose to accept cookies on your hard drive, but wish to be informed of cookies usage on your visited sites, you may turn on a warning prompt by modifying the cookie-warning section also located in the preferences section of your web browser. In most cases Browser Cookies used by Brenntag are session-based and therefore last only for the duration of the user's session, however in some cases Brenntag uses persistent Browser Cookie that remains on your hard drive and provides information about the session you are in and waits for the next time you use that site again.

This provides useful information to Brenntag to recognise frequent users, facilitate the user's access to and use of the site, and allow a site to track usage behavior, which assists Brenntag in content improvements. Such cookies are used only for this purpose, and they are not used to identify users or to track their usage of other web sites.
The following cookies will only start, after you had given your consent via the cookie-banner.

 • _ga Purpose: distinguish users. Erasure after 2 years
 • _gid / Purpose: distinguish users. Erasure: after 24 hours
 • _gat Purpose: throttle request rate. Erasure after 1 minute

WEB BEACONS

Brenntag may use "web beacons" technology on Brenntag’s websites or in marketing emails to track pages viewed or messages opened, the date and time you visited our site, the website you came from, the type of browser you are using, the type of operating system you are using, and the domain name and address of your internet service provider.

Web beacon is the use of various techniques used on web pages or email, to unobtrusively (usually invisibly) allow checking that a user has accessed the content. Common uses are email tracking and page tagging for web analytics. Alternative names are web bug, tracking bug, tag, pixel tag, single-pixel GIF’s or page tag.

DO NOT TRACK (DNT)

Brenntag web servers will respect your decision to opt out of our and third-party tracking services, including behavior advertising. This opt out shall be subject to your use of the DNT (do not track) setting in your web browser, however due to technology limitation, websites do not respond to DNT consumer browser settings. Currently there is no solid mechanism to guarantee DNT consumer browser settings effect on commercial websites.

GOOGLE ANALYTICS

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers usually in the United States, but possibly in the EU member states as well. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area.

Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the United States. On behalf of the website operator Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website operator.
Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of Google cookies by selecting the appropriate settings on your browser, see also Item 6 above. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

You can prevent the capturing by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie is set which prevents future collection of your data when you visit this website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Here you will find more detailed information on Terms of Use und Data Protection: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html.
Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/. Please note that this website initializes Google Analytics with the setting “gat._anonymizeIp();” to ensure anonymized capturing by masking the last part of your IP addresses (IP masking).

GOOGLE TAG MANAGER

This website uses the Google Tag Manager. Google Tag Manager is a solution that allows marketers to manage website tags from applications such as Google Analytics through a single surface/interface. The Tool Tag Manager itself (which implements the tags) is a cookie-free domain and does not collect any personal data.

The tool triggers other tags, which in turn may collect data under certain circumstances. Google Tag Manager does not access this data. If deactivation has been made at domain or cookie level, such deactivation remains in effect for all tracking tags that are implemented with Google Tag Manager.

BUSINESS CONTACTS

When we do business with you or the company you work for, we collect and use your information as follows. If not mentioned otherwise, we have received your data from you personally, your employer, or from publicly available sources. We have set out below, in a table format, a description of all the ways we use your personal data, and which of the legal bases we rely on to do so. We have also identified what our legitimate interests are where appropriate.

Note that we may process your personal data for more than one lawful ground depending on the specific purpose for which we are using your data. Please contact us if you need details about the specific legal ground we are relying on to process your personal data where more than one ground has been set out in the table below.

 • Purpose/Activity
  • To register you as a new customer
  • To process and deliver your order including: (a) Manage payments, fees and charges (b) Collect and recover money owed to us
  • To manage our relationship with you which will include: (a) Notifying you about changes to our terms or privacy policy (b) Asking you to leave a review or take a survey
  • To enable you to partake in a prize draw, competition or complete a survey
 • Type of data
  • (a) prename, surname (b) business contact details like e-mail and business address
  • (a) prename, surname (b) business contact details like e-mail and business address (c) Financial, company bankaccount (d) Transaction
  • (a) prename, surname (b) business contact details like e-mail and business address
  • (a) prename, surname (b) business contact details like e-mail and business address
 • Lawful basis for processing including basis of legitimate interest
  • Performance of a contract with you
  • (a) Performance of a contract with you (b) Necessary for our legitimate interests (to recover debts due to us)
  • (a) Performance of a contract with you (b) Necessary to comply with a legal obligation (c) Necessary for our legitimate interests (to keep our records updated and to study how customers use our products/services)
  • (a) Performance of a contract with you (b) Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

NEWSLETTER AND OTHER MARKETING COMMUNICATION

If you receive a newsletter from us, then we originally added you to the mailing list in compliance with the law applicable at the time of inclusion.

The newsletter is subscribed by and with the help of a double opt-in, so that we can make sure that you are the right recipient. Double opt-in means that after filling in our form for signing in for our newsletter we will send you an e-mail to the mail-address you filled in. You need to follow the link to complete your subscription. We need to store the time and IP address of your confirmation in order to prove that you did subscribe to the newsletter.

To serve personalised advertising to you — Brenntag doesn´t share your information with advertisers without your consent. Brenntag allows advertisers to choose the characteristics of users who will see their advertisements, and Brenntag may use any of the non-personally-identifiable attributes Brenntag has collected to select the appropriate audience for those advertisements. When you click on or otherwise interact with an advertisement, there is a possibility that the advertiser may place a cookie in your browser and that your attributes meet the criteria the advertiser selected.

RIGHT TO WITHDRAW YOUR CONSENT

If the use of your data is based on your explicit consent, like ordering a Newsletter, you may at any time withdraw your consent for future processing for that purpose. For all other subject rights please see below.

RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

Brenntag may share the information collected with third parties for further processing to provide a safe, efficient and customized experience. Here are the details on how Brenntag does that:
To provide products: Each entity of the affiliated Group of Brenntag may share your Personal Data within the affiliated Group, but also with agents, contractors or partners of Brenntag in connection with services that these individuals or entities perform for or with Brenntag.

These agents, contractors or partners are restricted from using this data in any way other than to provide services for Brenntag, or for the collaboration in which they and Brenntag are engaged (for example, some of our products are developed and marketed through joint agreements with other companies). Brenntag may, for example, provide your information to agents, contractors or partners for hosting our databases, data processing or mailing you information that you requested.

Where processing is to be carried out by agents, contractors or partners on behalf of Brenntag, the contractors provide sufficient guarantees to implement appropriate technical and organizational measures in such a manner that processing will meet the requirements of the data protection law. Processing by an agent, contractor or partner shall be governed by a written contract.

To respond to legal requests and prevent harm:Brenntag reserves the right to share your data to respond to duly authorised data requests of governmental authorities, or where required by law Brenntag shall never sell your Personal Data to third parties, such as marketers, without your explicit consent. Brenntag do not provide any Personal Data to "people finder," "public directory" or "white pages" sites.

SENDING AND STORING INFORMATION OVERSEAS:

Brenntag may disclose Personal Data about an individual to overseas recipients after obtaining the consent of the individual; or otherwise complying with applicable privacy legislation. Brenntag may also store Personal Data in the 'cloud' which may mean that it resides on servers which are situated outside EU. In cases when Brenntag needs to transmit your Personal Data, Brenntag shall preferably transmit your personal data only within countries of the European Economic Area (EEA) and to or from countries that provide adequate protection, as confirmed by the European Commission. For more information, see European Commission, "Commission Decisions on the Adequacy of the Protection of Personal Data in Third Countries."

In other cases, the transmission will be done preferably according to the requirements of applicable regulations with appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available or, by using of binding corporate rules. Finally, if these options were not possible, the data transfers we have to make will be in accordance to the provisions of Article 49 GDPR, for example with the explicit consent of the data subject.

DELETION PROCESS

We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal accounting or reporting requirements. To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from an authoriseduse or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means and the applicable legal requirements.

TREATING SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA

Brenntag shall use and/or disclose special categories of Personal Data only for the purpose for which it was provided either based on your consent, or if the use or disclosure of the sensitive information is permitted by law.

COLLABORATION WITH AUTHORITIES

Collection of Personal Data by — and the disclosure to — governmental institutions and authorities will be carried out only on the basis of specific legal provisions. In all cases, this privacy policy imposes those restrictions that are necessary to meet the legal requirements of the respective laws.

APPLICANTS

If you get in contact with Brenntag regarding open positions or in the case of a speculative application, we will process your data as follows:
We process personal data you provide to us only for respective purposes, i.e. the respective position you apply for. You can see the categories of personal data we store directly in the relevant application form before you submit it to us.

Parallel to the human resources department, only the corresponding manager has access to your personal data. In the case of a negative decision by the manager, this access will be revoked and only the respective person in the human resources department has access your data.
Obtaining and storing applicants’ personal data is necessary in order to carry out the application process, initiated by the applicant, and to make decisions about the potential working relationship. Brenntag deletes personal data when the application process has been completed. However, access to personal data will be restricted if there are any legal obligations to keep it.

YOUR DATA SUBJECT’S RIGHTS

Brenntag shall honour your data subject’s right in accordance with legal obligations and subject to the exemptions defined in applicable laws and regulations.
These rights are

 • 1. Your right to access your Personal Data;
 • 2. Your right to correct or amend or update your Personal Data;
 • 3. Your right to be forgotten (right to erasure);
 • 4. Your right to obtain Personal Data in a portable form (right to data portability);
 • 5. Your right to restriction of processing, according to the regulation;
 • 6. Your right to object of processing of personal data concerning you, according to the regulation, and;
 • 7. Your right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling.

If you wish to exercise any of these rights, please contact the Group Data Protection Officer. For contact details see below. You will not have to pay a fee to access your personal data. However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive or excessive. Alternatively, we may refuse to comply with your request in these circumstances.

YOUR RIGHT “TO BE FORGOTTEN”

If you wish to remove your Personal Data from our systems as indicated in the "Deletion Process" section, please contact us.

SECURITY

Brenntag implements reasonable physical, technical and administrative security controls to protect your Personal Data against loss, misuse, unauthorised access, disclosure, alteration or destruction. Your data will be stored in a secure operating environment.
However, Brenntag cannot guarantee the security of information on or transmitted via the internet as it relies on the security of the system you have used in communication with Brenntag systems. Brenntag uses measures to enhance security, such as analysing account behaviour for fraudulent or otherwise anomalous behaviour and Brenntag attempts to encrypt that information to protect against eavesdropping.

CONTACT DETAILS OF THE DATA PROTECTION OFFICER

Brenntag has appointed a Group Data Protection Officer who is located at the Headquarters in Germany together with an international Team of Local Data Protection Coordinators, thus you can get in contact in the language of the respective region. We remain available for your questions and remarks at any time.
If you have any questions regarding the processing of your personal data and possible related rights, you may contact the Group Data Protection Officer directly as per the below:

Group Data Protection Officer,
Messeallee 11,
45131 Essen,
gdpo@brenntag.de

RIGHT TO CONTACT THE SUPERVISORY AUTHORITY

Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, every data subject shall have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement if the data subject considers that the processing of personal data relating to him or her infringes this Regulation.

EXTERNAL REFERENCES & LINKS

Brenntag’s websites may have links to other sites that are owned and maintained by other organisations. These links are outside Brenntag scope yet are being provided as a convenience and for informational purposes only; they do not constitute any matter related to or sponsored by Brenntag services or opinions or organisation or individual. Please contact the external site for answers to questions regarding its content and their privacy settings & policy.

newsletter.model.headline

newsletter.modeal.text